WeleslaW

Menu

ROD

Funkcia:  Praboh, Otec prvotvorca           

Zobrazenie:  ako múdri bielovlasý a bradatý starec, vládca,  kráľ  oblečený  do bielej košele a bohatého  rúcha  sediaceho  na  vysokom  tróne držiaci   v rukách dubové žezlo, prípadne palicu a zlaté vajce         

Vtelenia a potomci:  On je všetkým a vo všetkom, ale sú božstvá ako napríklad Lada, Svarog, Kaščej, Perún, Nij, Veles, Dij, Prove            

Symboly:  zlaté, prípadne červené vajce, dub, strom života, orol

Obetiny:    vajíčka, kohúty alebo sliepky, proso, ovsená kaša, syr, med, medovina, boršč, pirohy, lokše, olej a pivo         

Sviatky:  zimný slnovrat – dvadsiaty prví december, prvý  spln  po  jarnej rovnodennosti - dvadsiaty prví marec, z dní mu je zasvätená nedeľa        

Poznámka:  Moc nad Všehomírom zveril Lade a Svarogovi a ostatným jasným božstvám.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV

STVORENIE   VŠEHOMÍRA    I   TROCH   SVETOV   NAŠICH

Za čias, kedy ešte ani čas nebol, lebo to bolo na samom počiatku vekov, bola len veľká nepreniknuteľná tma a v nej bezbrehé more chaosu. To more nekonečné dlho prelievalo vlnu za vlnou. Na tých vlnách uprostred toho mora bezbrehého v čierno-čiernej tme predsa len niečo žiarilo jasným svetlom, bolo to ohromné zlaté vajce a jeho horúce lúče prenikali tou ničotnou temnotou. To zlaté vajce omývané studenými vlnami mora chaosu bolo silou zázračnou, ktorá držala všetko pokope a dávala tie studené vlny do neustáleho pohybu.

Bolo tomu tak preto, lebo v tom vajci zlatom prebýval Rod, pôvodca všetkého. On bol chaosom a chaos bol ním, to on bol tým večným pohybom, čo more do pohybu dával, to on bol svetlom i temnotou. Všetko pred začiatkom vekov sa v neustálom chaose točilo bez zámeru a poriadku, lebo praboh Rod v tom vajci zlatom pokojne si spal a sníval si svoj čarodejný sen. Nič on nedbal o vlny, ktoré bez rádu, bez cieľa, bez zámeru  sa iba tak či onak vírili v mocných nekonečných poryvoch. Bez Rodovej moci, bez jeho zámeru to bezbrehé studené more chaosu  chladlo svojím stálym pohybom, a tak jeho studené vlny obmývajúc Rodovo žiariace zlaté vajce ho chladili, až napokon aj samotnému prabohovi Rodovi začala byť zima.

Prebudil sa teda mocný praboh, hlasno zazíval, až sa vajce zlaté prvýkrát zachvelo, ba i to more bezbrehé zrazu od tohto zachvenia mocného v kruhoch okolo vajca začalo obtekať. Rozpažil praboh svoje ruky, po dlhom spánku sa poriadne ponaťahoval. „Óóó!“ zakričal, až sa zlaté vajce po druhýkrát zachvelo a mocne žiariť začalo, až lúče tohto svetla začali trhať temnotu nad bezbrehým morom chaosu.

Ako praboh v tom zlatom vajci spal, mal on krásny sen. Sníval sa mu sen, že on prenádhernú bohyňu stvoril. Snívalo sa mu, že i synov božských on mal a že prekrásny Všehomír stvoril, ktorý plný života sa stal. Tak keď sa on prebudil a v tom vajci zlatom bol sám uzavretý, rozhodol sa v jednej chvíli naplniť tento zámer jasný, premeniť sen v skutočnosť.

Rod privrel na okamžik oči a svoj zámer si predstavil, a z tej myšlienky mocnej, v tom vajci zlatom prekrásnu bohyňu života a lásky, ba samotného stvorenia vyčaril. Bohyňa, tá sa pred ním zjavila a on jej meno dal Lada.

Tešil sa Rod prejavu svojej čarodejnej moci, no po zrodení prekrásnej zlatovlasej bohyne bolo zrazu v zlatom vajci akosi pritesno.  Tak v radostnom tanci spoločnom do tretice sa zlaté vajce zachvelo až popraskalo a v jednom okamihu na nespočet kúskov sa rozletelo.

Vtedy praboh Rod mocou svojou utíšil vlny bezbrehého mora a z jeho vôd i zo žiariacich kúskov  vajca zlatého,  čo sa rozleteli v nekonečnú diaľ, stvoril on počiatok nekonečného množstva svetov. Rod nazval ten zázrak Všehomírom. Znovu zaradoval sa, ako sa mu darí plniť jeho zámer, ako premieňa svoj sen v skutočnosť.

Odriekať začal praboh Rod čarodejné slová. Prvé slovo bolo slovo žiarivé a z tohto slova prvého ohnivého zrodil sa jeho prvý syn, mocný boh Svarog tvorca. Tomu bohu mocnému svojmu synovi prvorodenému zveril Rod moc nad nebeským ohňom, z ktorého samotného bol aj samotný Svarog stvorený. Podobne aj prvej bohyni Lade bola daná vláda nad nebeskými vodami. Rod nakázal Svarogovi i Lade, aby svorne v jeho tvorbe nekonečných svetov pokračovali.

Pristúpil praboh Rod k Lade a Svarogovi, aby im ukázal čary mocné a spolu s nimi stvoril on dvoch vtákov moci. Bol to jasný trojhlavý orol vták Mater Sva a temná čierna Zemská kačka. Ako ich praboh do Všehomíra vypustil, tu začali sa božskí vtáci ruvať. Raz mal navrch jeden, inokedy druhý, no nik z nich nevyhral, bo oba tie vtáky prejavom všemocného Roda sú, oba z neho samotného stvorené sú, ba dokonca oba sú ním samotným. Večným stal sa ten zápas medzi svetlom a temnotou a z tohto večného súboja všetko živé je, hýbe sa, točí, vibruje.

I videl praboh všemocný Rod, že napĺňa sa jeho zámer, že naskutku čarodejný sen mení sa v skutočnosť. Spokojný s tým rozhodol sa, že opäť na spánok a zaslúžený odpočinok sa uloží.

No prv, ako vyčaril si on nové žiarivé zlaté vajce, učinil tak, že ešte stvoril božskú kozu Sedun a kravu Zemun, z ktorých sa ďalší jeho mocní synovia zrodili. Z božskej kozy zrodil sa jasný boh Perún a jeho brat boh Veles zas z božskej kravy sa zrodil.

Z vemien božských Sedun a Zemun rozlialo sa čarodejné mlieko do celého Všehomíra. Z  kvapiek ich mlieka zrodili sa žiarivé hviezdy v mnohých svetoch.  Z čarodejného vesmírneho masla, podobne ako v svetoch iných i v tom našom svete Jav, Rod spolu s Ladou a Svarogom stvoril i matičku Zem našu, ktorej stelesnením stala sa bohyňa Mokoš.

Napokon ešte praboh Rod stvoril aj svätý kameň bytia, žiariaci Altyr. Rod ten kamienok malinký, no skrývajúci v sebe veľkú moc, do nebeských vôd nášho sveta Jav vhodil a potom odobral sa k spánku do svojho zlatého vajca.

To však zbadala  božská Zemská kačka a len čo praboh Rod zaspal,  ponorila sa ona do tých nebeských vôd, že sa  kameňa života Altyru zmocní, aby tak  prevzala moc nekonečnú nad všetkým bytím. Naskutku ho tá čierna kačka na dne morskom našla, hoc ako maličkým bol ten žiariaci kamenok Altyr.

Skryť v zobáku svojom ho temná Zemská kačka chcela, ale ako sa z mora vynorila, boh Svarog prichytil ju pri tej krádeži a ako ona vzlietla, neváhal a vyriekol čarovné slová. Altyr ten kamienok mocou nekonečnou žiariaci začal v kačkinom zobáku rásť a rásť. Nemohla ho božská Zemská kačka ukrývať v zobáku a chtiac-nechtiac ho zo zobáka vypustila. Ten kameň bytia Altyr do sveta Prav dopadol a tam začal rásť, čoby mohutná svätá hora Altyrská.

Aby tá hora prestala rásť, udrel mocný jasný boh Svarog svojím obrovským kováčskym kladivom po jej vrchole, až sa z toho úderu do celého Všehomíra  rozletelo nespočet iskier. Každá tá iskra čarodejná bola počiatkom zrodu nejakého boha či počiatkom nejakej čarodejnej bytosti. Niektoré z tých iskier posvätných až na samý kraj Všehomíra zaleteli, a tak bohovia i besi z nich zrodení častokrát aj tam v tých svetoch ďalekých ostali. Ale mnohí z tých, čo iskra čarodejná im bola počiatkom, sa späť k praotcovi Svarogovi  do sveta Prav navrátili a na hore Altyrskej sa usídlili a prekrásnu Iriju, sídlo bohov vybudovali, alebo poniektorí aj do sveta Nav zablúdili a ku temným stvorám Kaščeja sa pridali.

Pýtate sa, kto je ten Kaščej a odkiaľ sa tu zrazu vzal? Popravde, keď praboh Rod stvoril Všehomír a dal mu prvé zákony a pravidlá, ustanovil aj zákon, že Všehomír od jeho počiatku, až kým nezanikne a zalejú ho nebeské vody bezbrehého mora, bude sa celý i všetko v ňom vždy v rovnováhe točiť. Preto aj božský jasný orol Mater Sva v boji s temnou božskou Zemskou kačkou zvíťaziť nemôže, a preto, aj keď zrodil sa mocný jasný boh Svarog, zrodil sa i jeho temný brat boh Kaščej.

Naostatok však treba povedať, že praboh Rod videl, že svetlo je dobré a pomáha zrodu a že temnota rozkladu pomáha. To bol dôvod jeho rozhodnutia, skôr ako sa do svojho nového zlatého vajca znavený všetkými tými zázrakmi odobral, predsa len zveril vládu nad Všehomírom svojim jasným synom.

Ten najstarší z jeho synov, jasný boh Svarog, stal sa vladykom Nebeského cárstva a pripadla mu aj koruna  sveta, kde na vrchole Alatyrskej hory vysadil on Irijský sad a vykoval si zlatý trón. Na tom tróne zlatom on sedí boh Svarog - tvorca spolu so svojimi bratmi Perúnom a Velesom. Perún sa stal vládcom nášho sveta Jav a Veles je pánom sveta Nav, hoc do temných zákutí podsvetia nasťahovali sa bytosti temné pod vládou boha Kaščeja.

Traja  jasní  bratia,  Svarog,  Perún  a Veles,  zjednotení  v jedného  boha jasného Triglava, sú tiež stelesnením božského trojhlavého orla Mater Sva. Spoločnými silami jasní bohovia uprostred Irijského sadu postavili palác s trónnou sieňou obrovskej nádhery a v tej trónnej sieni sa bohovia rodní schádzajú. Na opačnej strane ako zlatý trón Triglava – Beloboga stojí, v najtemnejšom kúte  siene bohov ešte jeden zlatý trón sa nachádza a na ňom ďalší traja synovia praboha Roda sedia a temnotám Všehomíra vládnu. To oni sú trojitým stelesnením Zemskej kačky. Odvekým ich zámerom a  túžbou je uvrhnúť Všehomír do temnoty, chaosu,  a tak prevziať nad ním vládu.

Okrem boha Kaščeja tými temnými bohmi je z božskej kozy Sedun zrodený veľmi mocný boh Nij, volaný aj temný drak Skyperzver, ktorý je odvekým protivníkom svojho jasného brata Perúna. Je to práve on, kto prináša temnotu a zlo do nášho sveta, ba i do celého Všehomíra. Podobne ako boh Veles, aj jeho temný náprotivok pán noci a tmy, boh Dyj, je zrodený z božskej kravy Zemun.

Ako vysilený praboh Rod už-už spokojne zaspával, vyriekol ešte jedno slovo čarovné a z tohto slova zrodil sa jeho siedmy syn Prove, ktorého úlohou vo Všehomíre bolo rovnováhu medzi rodnými bratmi udržiavať a strážiť to, aby žiadna bytosť, ba ani bohovia Rodove zákony neporušovali.

Tak stvorený bol Všehomír i naše tri svety naveky spolu zviazané. Tie svety tri sú čoby strom, ktorého korene v Nave sa nachádzajú, kmeň je nám svet zjavený, a preto volaný je Javom a korunou tohto posvätného stromu je svet Prav, čo stal sa svetom, kde jasní Rodní bohovia prebývajú.

Nech tomu bolo tak či onak, isté je, že my tu teraz žijeme a svet náš sa vo Všehomíre točí a točiť sa veru on bude, až kým súboj božských vtákov predsa len raz ustane.